Identificatieplicht

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Privacy

Wij logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met jouw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de school(logopedist), op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Jouw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd. Meer hierover vindt je in de privacy policy en de behandelovereenkomst.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. HIervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.